Vai mediācija ietekmē noilgumu?

Raksts no portāla iTiesības. Publicēts 02.02.2018

Vēlos celt prasību tiesā, taču iepriekš labprāt izmantotu mediācijas iespēju. Kā tas var ietekmēt iespējamo tiesvedību? Vai mediācija ietekmē prasības noilgumu?

Zinot, ka konfliktu visvieglāk risināt, kamēr tas vēl nav novedis līdz naidam un neapzinātai vai pat apzinātai vēlmei otram atriebties vai nodarīt vēl lielākus zaudējumus, mediators pusēm ieteiktu iespējami agrāk sākt sarunas ar mediatora palīdzību, t.i., tiklīdz redzams, ka rodas problēmas ar saistību izpildi un grūtības komunikācijā.

Arī tad, ja šķiet, ka savstarpējās sarunas nav palīdzējušas un vienīgā iespēja ir vērsties tiesā, ir vērts izmēģināt mediācijas iespējas, aicinot otru pusi risināt strīdu ar mediatora palīdzību. Atbilstoši Mediācijas likuma 11.pantam prasības celšanas termiņa tecējums tiek apturēts brīdī, kad izteikts mediācijas priekšlikums. Prasības celšanas termiņa tecējums atjaunojas dienā, kad mediācijas priekšlikums noraidīts vai mediācija izbeigta.

Mediācijas priekšlikumu iespējams izteikt gan rakstiski, gan mutiski. Ja šķiet, ka otra puse varētu uztvert mediācijas piedāvājumu ar šaubām vai aizdomām, iespējams lūgt, lai mediators palīdz sazināties ar otru pusi un noskaidrot tās gatavību risināt domstarpības ar mediācijas palīdzību.

Tomēr jāņem vērā, ka mediācija saistību strīdu gadījumos neaizvieto tiesas vai šķīrējtiesas iespējas aizsargāt puses aizskartās tiesības. Tādēļ, ja rodas šaubas par otras puses apzinātu laika vilcināšanu un noilguma termiņa iztecēšanu, svarīgi vispirms parūpēties par nepieciešamajiem parāda vai zaudējuma atgūšanas pasākumiem. Arī pirms mediācijas priekšlikuma izteikšanas atbilstoši konkrētajai situācijai un katras puses atbildībai ir iespējams vispirms aicināt otru pusi uz sarunām un, piemēram, nosūtīt parādniekam savu pretenzijas vēstuli.

Aizskartās prasījuma tiesības nosaukšana vārdā un un saistību nepildīšanas fakta fiksēšana neizslēdz iespēju izmantot mediāciju arī pēc prasības celšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likumu tiesa vairākkārt informē puses par iespējām risināt strīdu, izmantojot mediāciju. Tas notiek, nosūtot atbildētājam prasības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī sagatavojot lietu iztiesāšanai, sagatavošanas sēdē un lietas iztiesāšanas laikā.

Ja puses piekrīt mediācijai, tiesa nosaka termiņu mediācijas izmantošanai, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, un pušu pienākumu iesniegt tiesā pierādījumus par mediācijas rezultātu ne vēlāk kā 7 dienas pēc mediācijas izbeigšanas.

Tādējādi prasības celšana pirms noilguma iztecēšanas var saglabāt iespējas aizsargāt savas tiesības, tomēr arī pēc prasības celšanas iespējams vienoties par mediācijas izmantošanu visā tiesvedības laikā, kamēr nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

Rakstu var lasīt:  http://itiesibas.lv/raksti/atbild-eksperts/tiesvedibas/vai-mediacija-ietekme-noilgumu/12956

© SIA Izdevniecība iŽurnāli